Sökning: "Hedersrelaterade normer och begränsningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hedersrelaterade normer och begränsningar.

 1. 1. Kristen hederskultur : En studie om hedersrelaterad ecklesiologi i pentekostal-karismatisk kontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erik Lundström; [2020]
  Nyckelord :christian; honor culture; honor-related; ecclesiology; pentecostal-charismatic; pentecostal; kristen; hederskultur; hedersrelaterad; ecklesiologi; kyrkosyn; pingströrelsen; trosrörelsen; pentekostal-karismatisk; demoner;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen använder hederskulturbegreppets teorier för att undersöka hederskultur inom det pentekostal-karismatiska fältet i Sverige. Materialet består av intervjuer med personer som växt upp i en pentekostal-karismatisk miljö samt av predikningar, litteratur och inlägg i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Mellan två världar En kvalitativ textanalys om upplevelser av hederskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marcus Carlsson; Elias Dillmar; [2018]
  Nyckelord :hederskultur; upplevelser; sexualitet; äktenskap; könsroller; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en ambition att undersöka vad det kan innebära att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet. Vi redogör för tidigare forskning och litteratur om heder och hederskulturer som genomförts i Sverige, och genomför en textanalys av intervjuer med unga män och kvinnor om deras erfarenheter av heder och hedersproblematik. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolsköterskors och barnmorskor upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Melin; [2017]
  Nyckelord :crimes of honour; honour based violence; protection of family honour; care; support; hedersrelaterade brott; hedersrelaterat våld; hedersrelaterat förtryck; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen (2011) har skrivit i en rapport att brist på kunskap vid bemötandet av patienter som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck riskerar att leda till att personal antingen ingriper för lite eller ingriper för kraftfullt, utan att se personen och den specifika situationen. Våldet och förtrycket har ett kollektivt uttryck som kan komma från den egna familjen eller ett större socialt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Rätten till sitt eget jag - En enkätstudie om hedersrelaterade normer och begränsningar i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Alsteryd; Johanna Arnhed; [2012]
  Nyckelord :Hedersrelaterade normer och begränsningar; Hederskultur; Ungdomar; Enkätstudie; Malmö; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genomföra en kartläggning som belyser förekomsten av ungdomars upplevelser kring hedersrelaterade normer och begränsningar samt därtill undersöka erfarenheter av kränkande behandling i Malmö. För att uppnå syftet har följande tre frågeställningar formulerats: I vilken omfattning upplever ungdomar att de begränsas eller har begränsats av normer inom familjen avseende val av partner, kärleksförhållande, val av umgänge och om de har de krav på att förbli oskulder fram till äktenskap? I vilken omfattning begränsas eller har dessa ungdomar begränsats av normer inom familjen avseende vanligt förekommande aktiviteter på fritiden och/eller lektioner eller aktiviteter under deras skolgång? I vilken utsträckning upplever eller har dessa ungdomar upplevt kränkande behandling som innefattar inskränkningar i den personliga integriteten, förbud, social kontroll, isolering, förskjutning, hot om våld och/eller våld från sin familj eller annan släkting? Vidare ämnar studien även undersöka om det förekommer likheter och skillnader avseende ungdomarnas upplevda begränsningar utifrån ungdomarnas bakgrund. LÄS MER