Sökning: "Hedersvåld"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Hedersvåld.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Diskurser om hedersvåld och förtryck, offer och förövare : En kvalitativ studie om yrkesverksamma personer inom den sociala, ideella- och sociala sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rezin Ebrahim; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; postkolonial; genus;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett globalt problem som dagligen drabbar många människor världen över. Regeringen har försökt neutralisera bilden av att hedersvåld beror på en specifik kultur eller religion. Detta kan emellerid förstärkas av diskurser som används vid resonemang om fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänsten och heder : Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ann Våhlund; Yad Salar; [2021]
  Nyckelord :Hedersvåld; förtryck; socialtjänst; rutin; honour violence;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get an increased understanding and insight in how social services works with people who are victims of honour related violence and oppression. We have carried out this study by a qualitative semi-structured interview with six social workers from three municipalities. LÄS MER

 5. 5. Hedersmotiv som försvårande omständighet – En analys av rättstillämpningen efter 29 kap. 2 § 10 p BrB ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Lindén; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; hedersmotiv; hedersvåld; försvårande omständigheter; criminal law; motive of honour; honour-based violence; aggravating circumstances; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 29 kap. 1 § brottsbalken anges att straffet för ett brott ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Straffvärdet för ett brott kan anses spegla brottets allvarlighet och flera omständigheter kan påverka straffvärdet. I 29 kap. LÄS MER