Sökning: "Hedman Elin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hedman Elin.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemslärares reflektioner kring kommande arbete med sexualitet, samtycke och relationer - inför implementering av Lgr 22

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cecilia Hedman; Elin Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidshemslärare; Förutsättningar; Kvalitativ metod; Läroplansteori; Sexualitet; samtycke och relationer; Tolkning; Visioner.;

  Sammanfattning : I den kommande nya läroplanen hösten 2022 finns ett nytt tillägg i de inledande kapitlen i läroplanen för grundskolan. Ett specifikt tillägg gäller ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer som är ett förtydligande från det tidigare ämnesområdet sex- och samlevnad. LÄS MER

 3. 3. Interprofessionellt samarbete - En kvantitativ studie om samvariationen med effekterna av uppgiftsväxling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Viktoria Forslund Hedman; Elin Almroth; [2018-01-18]
  Nyckelord :Interprofessional collaboration; Task shifting; Health; Profession; Quantitative study;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, we can today observe stressful situations characterized by lack of paramedics, a situation that in the future will be untenable. In order to maximize efficient usage of resources, some organizations have begun working with task shifting. LÄS MER

 4. 4. Skapa förutsättningar för att implementera Lean production i en tillverkningsprocess som kännetecknas av HVLV : - En fallstudie på Tibrokök Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi; Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Alexander Nilsson; Elin Hedman Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Lean production; HVLV; Process mapping; Layout flow diagram; Lean production; HVLV; Processkartläggning; Layoutflödesdiagram;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt att företagen konkurrerar med produkter som innefattar en fysisk vara som har utvidgats med olika tjänster för att kunna tillfredsställa kundens behov. I takt med detta ökar produkternas komplexitet och högre krav ställs på leverantörerna. LÄS MER

 5. 5. Fiskeregleringar i marina skyddsområden - En studie av fiskefria områden i Sverige utifrån ett tillsynsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Hedman; [2015]
  Nyckelord :utformning; Kattegatt; Kosterö-Väderöfjorden; Kosterhavet; fiske; Natura2000; tillsyn; efterlevnad; MPA; skyddsområden; Marina; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The establishment of marine protected areas is a complementary management measure that is increasingly used to protect biodiversity and endangered species. Studies of the effects of protecting certain areas rarely take into account the consequences of non-compliance of rules and regulations, despite the fact that non-compliance of protected areas have been reported from all parts of the world. LÄS MER