Sökning: "Hedonisk prisfunktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedonisk prisfunktion.

  1. 1. Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Kenny Svahn; Alexander Östlund; [2013]
    Nyckelord :Hedonisk prisfunktion; virkesförråd; fastighetsvärdering; LRF Konsult;

    Sammanfattning : Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. LÄS MER