Sökning: "Hedvig Lönndahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedvig Lönndahl.

  1. 1. Paratexten - en guide till den korrekta läsningen? : en undersökning av för- och efterord i samtida utgivning av översatt litteratur

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

    Författare :Hedvig Lönndahl; [2016]
    Nyckelord :Gérard Genette; efterord; förord; Paratexter; bokmarknad; preface; översättare; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Den förefintliga uppsatsen ämnar undersöka utvalda paratexter på bokmarknaden i form av för- eller efterord. Samtliga undersökta paratexterna tillhör översatta titlar författade av översättaren. Uppsatsen syftar till att söka utröna paratexternas funktion på bokmarknaden samt deras förhållande till läsaren. LÄS MER