Sökning: "Heidelise Als"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heidelise Als.

  1. 1. Individanpassad omvårdnad för det för tidigt födda barnet : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Marika Bergqvist; Carola Andersson; [2009]
    Nyckelord :NIDCAP; infant; care; preterm; parent; staff; pain; stress; Heidelise Als; Kangaro care and bonding.; NIDCAP; nyfödd; omvårdnad; för tidigt född; föräldrar; personal; smärta; stress; Heidelise Als; Känguruvård och anknytning.;

    Sammanfattning : The aim of this study was to describe the meaning of individual care according to Newborn Individualized Developmental Care and Assessment programs (NIDCAP) to the early born child. The care around the early born child has shown a big importance. NIDCAP incorporates many care aspects that give structure for an individual tailored care. LÄS MER