Sökning: "Heidi Kaiser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heidi Kaiser.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie på företagsfaktorer som påverkarmängden CSR-upplysningar i svenska företag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Oskar Hillenfjärd; Heidi Kaiser; [2018]
    Nyckelord :Sustainability reports; Shareholder structure; Profitability; Visibility; Global reporting initiative; Corporate social responsibility; Hållbarhetsredovisning; Ägarstruktur; Lönsamhet; Synlighet; Global reporting initiative; Corporate social responsibility;

    Sammanfattning : Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. LÄS MER