Sökning: "Heidi Parkkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heidi Parkkinen.

  1. 1. Att göra något av det lilla. Pedagogers reflektioner kring lärandet i förskolan.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Sari Anttila Alidost; Christina Holmros; Heidi Parkkinen; [2012]
    Nyckelord :förhållningssätt; lustfyllt lärande; förskola;

    Sammanfattning : BakgrundI bakgrunden redogörs för Pramling Samuelssons och Vygotskijs filosofi kring området lärande. De anser att lärandet ses som en process, där uppmärksamma pedagoger ska vara lyhörda över barnens intressen och erfarenheter som de visar i förskolan. LÄS MER