Sökning: "Heidi Winnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heidi Winnberg.

  1. 1. Integrerade slöjdsalars ramfaktorer : -och deras betydelse för undervisningen i träslöjd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Heidi Winnberg; [2021]
    Nyckelord :Integrerad slöjdsal; ramfaktorer; möjlighetsrum; träslöjdsundervisning; praktikarkitekturer; kursplan;

    Sammanfattning : Denna studie försöker belysa bakgrunden och uppkomsten av så kallade integrerade slöjdsalar. En integrerad slöjdsal är en kombinerad sal som skall vara utrustad för att möjliggöra undervisning i alla slöjdens material. LÄS MER