Sökning: "Helén Bäcklin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helén Bäcklin.

 1. 1. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för en likvärdig undervisning i NO för årskurs 1-6 : En systematisk litteraturstudie om olika faktorers betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2015]
  Nyckelord :Likvärdig undervisning; genus; naturvetenskap och teknik;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mergenusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigareårskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar: Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning? Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellteller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning? Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställdNO-undervisning? Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligttidigare forskning?Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER