Sökning: "Helén Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Helén Johansson.

 1. 1. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. "Jag förtjänade inte det där, ingen gör det!" : En kvalitativ studie om generationstillhörighetens betydelse för våldsutsatta kvinnors utträdesprocesser ur våldsamma kärleksrelationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Jonsson; Shirin Tousi; [2021]
  Nyckelord :Violence in close relationships; role exit; generational affiliation; gender relations.; Våld i nära relationer; utträdesprocesser; generationstillhörighet; genusrelationer;

  Sammanfattning : Title: “I did not deserve that, nobody does” - A qualitative study about the effect of generational affiliation on abused women’s role exit.   Authors: Emelie Jonsson and Shirin Tousi. LÄS MER

 3. 3. Stöd och stimulans av gemensam lek i förskolan : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helen Aurestrand; Therese Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; kommunikation; samspel; synsätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i förskolan : hur förskollärare beskriver lyckad inkludering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helén Johansson; Susann Lindblom; [2020]
  Nyckelord :arbetslaget; förhållningssätt; inkludering; känsla; personligt ansvar; samsyn;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka en grupp pedagogers erfarenheter av lyckad inkludering och hur pedagogerna beskriver avgörande faktorer som bidrar till detta. Vid vårt val av fokusgruppintervjuer har vi tagit del av pedagogernas tankar och resonemang kring begreppet inkludering där vi kan urskilja en gemensam faktor, det vill säga en gemensam samsyn, bland gruppernas svar som är en viktig del i inkluderingsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Det är viktigt, men utmanande : En intervjustudie om chefers upplevelse av arbetsmiljöutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jessica Johansson; Helen Nyberg; [2020]
  Nyckelord :qualitative method; managers; work environment; development; challenge; enabling; Kvalitativ metod; chefer; arbetsmiljö; utveckling; utmaningar; möjliggörande;

  Sammanfattning : I en studie från 2018 visade Arbetsmiljöverket att 28 % av Sveriges aktiva arbetstagare har upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär. Att arbeta med arbetsmiljön och dess utveckling är chefernas ansvar i en organisation. LÄS MER