Sökning: "Helén Selander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Selander.

  1. 1. Vad, hur och för vem : En studie om lärares hantering av matematiska begrepp

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

    Författare :Ulla-Helen Nilsson; [2014]
    Nyckelord :discourse; mathematical concepts; special educational perspective; multimodality. socio-mathematical norms; diskurs; matematiska begrepp; specialpedagogiskt perspektiv; multimodalitet;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur matematiska begrepp etableras i diskursen i klassrummet och hur lärare planerar för, iscensätter och bearbetar matematiska begrepp. Studiens syfte är att studera hur lärare hanterar matematiska begrepp i undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER