Sökning: "Heléne Lewinsky"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heléne Lewinsky.

  1. 1. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
    Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER