Sökning: "Helen Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Helen Andersson.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ överrapportering vid skiftbyte eller avlösning

  Magister-uppsats,

  Författare :Helen Andersson; Tetiana Khatsarevych; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; intraoperativ överrapportering; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg SBAR;

  Sammanfattning : Background: To prevent mistakes and ensure patient safety is a centraltask within the healthcare system. The large numbers of transitions that occur throughout the preoperative, intraoperative and postoperative phases of care results in that the surgical patients are more vulnerable to potential handover errors which can affect patient safety. LÄS MER

 2. 2. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Hur kan lärare främja andraspråkselevers matematiska och språkliga inlärning på samma gång? : En litteraturstudie om att undervisa andraspråkselever i matematik med problemlösningsuppgifter som fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helén Lange; Eric Andersson; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; matematik; problemlösningsuppgifter och undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Andelen andraspråkselever ökar i den svenska skolan vilket ställer höga krav på lärares kompetens att inkludera och stimulera andraspråksinlärning i alla ämnen. Litteraturstudien riktar sig generellt mot andraspråksundervisning och specifikt mot problemlösningsuppgifter innehållande text i matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Samarbeta för att skapa egna textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helén Lange; Eric Andersson; [2018]
  Nyckelord :Lithners ramverk; matematik; strategier; textuppgifter;

  Sammanfattning : Flertalet studier visar att lösa räkneuppgifter i matematiska läroböcker inte bidrar till bästa tänkbara kunskapsutveckling för elever. När elever istället får skapa egna textuppgifter bidrar det till ökad motivation, självständighet, förståelse för textuppgifternas helhet och struktur samt kunskaper i hur de kan lösa matematiska problem i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Varför stannar inte chefen? : En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Andersson; Helen Danbo Dahl; [2018]
  Nyckelord :enhetschef; äldreomsorg; kommunal sektor; New Public management; Krav; kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. LÄS MER