Sökning: "Helen Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helen Gunnarsson.

 1. 1. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER

 2. 2. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Emma Wikström; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; landskapsarkitektur; slitage; studenter; trädgård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att gestalta en studentnationsträdgård så att den tillmötesgår de krav som ställs på platsen i form av slitagetålighet och flexibel användning. Detta uppnås genom en designprocess uppdelad i förstudie och gestaltning. LÄS MER

 3. 3. Barns möte med materialet i förskolan : ett lärande som sker i relation med sin omgivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Gunnarsson; Helen Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Material i förskolan; Reggio Emilia; agentisk realism; interaktion; intra-aktion;

  Sammanfattning : InledningI detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om kunskapssyn och förhållningssätt i förskolan. Vi beskriver utvecklingspedagogikens- och Reggio Emilia filosofins grunder. Materialets betydelse i barnens vardag uppmärksammas och att materialet som barnen möter påverkar deras möjligheter till olika utforskande. LÄS MER

 4. 4. Inflytelserika kvinnor i musikbranschen : En studie i vad som krävs för att nå inflytelserika positioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Veronica Öye; Julia Ahl; [2014]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; music business; music industry; influence; gender habitus.; Pierre Bourdieu; musikbransch; musikindustri; inflytande; könshabitus.;

  Sammanfattning : I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande studie. LÄS MER

 5. 5. ”Barnlitteraturen skickar signaler till pojkar och flickor” : En intervjustudie om fem förskollärares genusmedvetenhet samt förhållningssätt gentemot könsstereotypa föreställningar i barnböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elin Lindgren; Helen Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :Genusmedvetenhet; könsstereotypa föreställningar; förhållningssätt; barnlitteratur; genus och förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka fem förskollärares genusmedvetenhet samt deras förhållningssätt gentemot könsstereotypa föreställningar i sitt val av barnlitteratur. Undersökningen grundar sig i de tre barnböcker som vi ber varje förskollärare välja ut och som de föredrar att läsa i respektive barngrupp. LÄS MER