Sökning: "Helen Timoson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Timoson.

  1. 1. Det talas om översvämningar - Hur processen med att ta fram översiktsplaner, samt dess styrmedel skall förändras så att den fysiska miljön kan möta klimatförändringarna.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Helen Timoson; [2007]
    Nyckelord :stadsplanering; översiktsplanering; klimatförändringar; fysisk planering; hållbar utveckling; planprocess; styrmedel; robusthet; klimatarbete; förebyggande; anpassning; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Det talas om översvämningar - hur processen med att ta fram översiktsplaner, samt dess styrmedel skall förändras så att den fysiska miljön kan möta klimatförändringarna, är ett examensarbete som redogör för hur anpassande och förebyggande klimatarbete lättare skall implementeras i fysisk planering. Fyra kommuner och två länsstyrelser har studerats genom litteratur och kvalitativa intervjuer med fysisk planerare. LÄS MER