Sökning: "Helena Åqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Åqvist.

  1. 1. Du är världens sämsta fröken! : En essä om ett moraliskt dilemma och problemskapande beteende

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Helena Åqvist; [2017]
    Nyckelord :after school activities; morality dilemma; ethics; common sense; problems creation behavior; low arousal approach; teacher; Fritidshem; moraliskt dilemma; etik; förnuft; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; lärare;

    Sammanfattning : Det här är en vetenskaplig essä som är skriven med utgångspunkt i ett självupplevt dilemma. När jag skrivit denna essä har jag gjort det med syfte att, via reflektion och litteraturstudier, få förståelse för varför jag handlat som jag gjort och för att få nya perspektiv på hur jag kan agera när jag hamnar i nya dilemman. LÄS MER