Sökning: "Helena Ödmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Ödmark.

  1. 1. Hur kan musicerande bedömas på högstadiet? : En studie om bedömningar inom musikämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Helena Forsberg-Ödmark; [2014]
    Nyckelord :Hard Skills; Soft Skill; Interpersonal Skills; Formativ bedömning; Målmatriser;

    Sammanfattning : I studien har undersökts vilka kunskaper och färdigheter som elever i årskurs 9 värdesätter och anser som mest väsentliga att bedöma inom sång och ensemblespel och relatera dessa bedömningar till de nationella mål och kriterier som har fastställts för ämnet musik. Jag har använt mig av kvalitativ samtalsintervju som undersökningsmetod och begränsat mig till att undersöka sexton elever, 8 pojkar och 8 flickor, som jag undervisar i musik på en högstadieskola i Mellansverige. LÄS MER