Sökning: "Helena Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Helena Andersson.

 1. 1. Upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever : Vilken betydelse har lärarnas kompetens?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helena Andersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; språk;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka betydelsen av lärares kompetens angående läs- och skrivinlärning och vilken roll det spelar för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever. I min kvalitativa studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där alla informanter fått samma basfrågor. LÄS MER

 2. 2. Matematik genom digitala verktyg i förskolan - En studie om pedagogers tekniska pedagogiska ämneskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Helena; Pousar Emelie; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; förskola; matematik; pedagog; TPACK; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med matematik genom digitala verktyg. Utifrån de nya kraven i Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018) om att pedagoger ska bedriva undervisning i förskolans verksamhet och de nytillkomna begrepp som relaterar till digitalisering ansåg vi att detta område var intressant att studera inför vårt kommande arbete i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Temperaturförändring under och efter etappkylningsprocessen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Helena Andersson; Nathalie Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Etappkylning; Bergsskolan; Austenitisering; Uddeholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skadeutredning av stationshuset på Sundsvalls Centralstation : En undersökning om vilka faktorer som vid ombyggnadsprojekt kan bidra till sättningsskador på äldre byggnader samt hur sättningsskador kan hanteras och åtgärdas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Helena Andersson; [2020]
  Nyckelord :settlement damages; old buildings; ground work; measures; building memory; sättningsskador; äldre byggnader; markarbete; åtgärder; byggnadsminne;

  Sammanfattning : En ombyggnation av Sundsvalls centralstation påbörjades i augusti 2019 och ska pågå fram till augusti 2021. Ombyggnationen ska resultera i ett samlat resecentrum där en nedsänkt bussterminal ska byggas vid det befintliga stationshuset på Sundsvalls Centralstation. LÄS MER

 5. 5. "Läsning är typ den värsta grejen i skolan"- En interventionstudie utifrån modellen Reciprocal Teaching, med elever i en särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christel Andersson; Helena Anhammer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER