Sökning: "Helena Areström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Areström.

  1. 1. "Pat är ett diagnostiskt problem" : En etnologisk studie av framställningssätt i psykiatriska patientjournaler

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

    Författare :Helena Areström; [2013]
    Nyckelord :Patientjournal; textanalys; psykiatri; sjukdom; ironi; värdeladdade ord.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnor framställs genom psykiatrisk journaltext. Tre unga kvinnors patientjournaler fungerar som källa till analys av framställningssätt med fokus på konstruktion och skapandet av sjukdom i text. LÄS MER