Sökning: "Helena Bäckström Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Bäckström Andersson.

  1. 1. Hemodialyspatienters uppfattning om begreppet torrvikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Rosmarie Lindström; Helena Bäckström Andersson; [2011]
    Nyckelord :dry weight; education; dialysis; torrvikt; undervisning; dialys;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva hur hemodialyspatienter uppfattar begreppet torrvikt. Studien utnyttjade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data insamlades via intervjuer med öppen frågeställning. Tio intervjuer utfördes med patienter på en dialysenhet i Mellansverige. LÄS MER