Sökning: "Helena Bergholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Bergholm.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med bensår : Litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Helena Bergholm; Hans-Erik Bertilsson; [2018]
    Nyckelord :Experiences; leg ulcer; literature review; patients; perceptions; Bensår; erfarenheter; litteraturöversikt; patienter; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett symtom som orsakas av olika bakomliggande sjukdomar varav nedsatt venös cirkulation är vanligast. Störst risk att drabbas har patienter över 65 år. Bensår är plågsamma för patienter och innebär stora kostnader för vården. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. LÄS MER