Sökning: "Helena Bylund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Bylund.

 1. 1. Flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska : Det dubbla uppdraget för elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Ingemarsson; [2016]
  Nyckelord :Multilingual; First language development; Second language development; multilingual identity; linguistic socialization; Flerspråkiga; Förstaspråksutveckling; Andraspråksutveckling; flerspråkig identitet; språklig socialisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundskolan beskriver flerspråkiga elevers hinder och möjligheter i sin andraspråksutveckling i svenska och försöka förstå hur de arbetar med dessa elevers språkutveckling. Denna studie bidrar med kunskap och förståelse kring: andraspråkselevers språkutveckling, deras dubbla uppgifter att både lära sig undervisningsspråket och innehållet, hur vi tillsammans i skolans värld kan undanröja hinder och möjliggöra en god språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Nationella Riktlinjer för vuxentandvård avseende karies och parodontit : En longitudinell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Bylund; Paula Olsson; [2015]
  Nyckelord :Evidens; implementeringsintervention; Nationella Riktlinjer; tandhygienist; behandlingsåtgärder;

  Sammanfattning : Introduktion: För att tandvården skall kunna styras med systematiska prioriteringar tog Socialstyrelsen fram Nationella Riktlinjer ( NR ) för vuxentandvård som ett stöd. Dessa grundas på tidigare forskning och bygger på evidens. LÄS MER