Sökning: "Helena Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Helena Carlsson.

 1. 1. ”Barnen andas ju luften av våld, luften av rädsla” : Barnfridsbrottslagens påverkan på socialtjänstens utredningsarbete med barn och unga

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Helena Carlsson; Amanda Reinfors; [2022]
  Nyckelord :Child peace crime act; implementation; recognition; Childrens rights; Barnfridsbrottslag; implementering; erkännande; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Fler än 200 000 barn lever i hem där det förkommer våld i nära relation. Barn som bevittnar våld har ökad risk att utveckla psykiskt och fysisk ohälsa. För att stärka barns juridiska rättigheter infördes 1 juli 2021 Barnfridsbrottslagstiftningen i svenskt rättssystem. LÄS MER

 2. 2. En väg mot differentierad undervisning : En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till praktiska metoder i de naturorienterande ämnena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bailey Danille Carlsson; Helena Andersson; [2021]
  Nyckelord :Praktiska metoder; undervisningsmetoder; grundskolans tidigare år; naturorienterande ämnen; förhållningssätt; förutsättning; hinder; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Praktiska metoder är en undervisningsmetod som har blivit mer aktuell i dagens undervisning och kan ses som ett paraplybegrepp inom såväl matematikämnet som de naturorienterande ämnena, vilket innefattar tydliga praktiska moment i undervisning där eleverna får hantera, påverka eller observera material som studeras. I de naturorienterande ämnena kan praktiska metoder omfatta observationer, experiment och laborationer som syftar till att eleverna blir mer delaktiga och tillåts använda sina sinnen för att pressa lärande bortom faktakunskaper mot fördjupad förståelse. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda den äldre personen med depression : En metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emelie Carlsson; Helena Hedenberg; [2021]
  Nyckelord :Depression; metasynthesis; nurses’ experiences; person-centered care; the older person; Depression; metasyntes; personcentrerad vård; sjuksköterskors upplevelser; äldre personen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland befolkningen har ökat under de senaste decennierna och medellivslängden i Sverige ökar kontinuerligt. Risken att drabbas av depression var vanligare hos personer över 65 år. Depression påverkar personens känslor, tankar och beteende negativt. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård för äldre : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Carlsson; Helena Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; hälsa; individ; kunskap; partnerskap; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt flera människor lever längre och detta gör att den äldre befolkningen ökar i hela världen. Vårdens fokus har förändrats och blivit mer personcentrerad. Genom en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan grunden för att lindra lidandet hos patienten uppstå. LÄS MER

 5. 5. Bildromanen i Sverige : Historia, karakteristik och en läsning av två bildromaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Öberg Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Picture Novel; Graphic Novel; iconotext; Höglund; Lundberg; billedroman; grafisk roman; billedbøger; Lundberg; Höglund; ikonotext; bildroman; grafisk roman; bildberättande; ikonotext; bilderbok; serier; Lundberg; Höglund; Fågeln i mig; Att vara jag; fjärrläsning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften; det första syftet är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. LÄS MER