Sökning: "Helena Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Helena Eriksson.

 1. 1. ”Annars tror jag att många hade fegat ur”. En kvalitativ intervjustudie om högstadielärares upplevelser kring anmälningsplikten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Louise Eriksson; [2020-06-02]
  Nyckelord :mandatory reporting; teachers; children at risk; lower secondary school; social services;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine experiences and knowledge found in elementary school teachers working with grades 7-9, regarding mandatory reporting of children at risk. The study investigated the teachers’ personal experiences of when and how a reporting of a child gets established from a school, considering possible cooperation-related difficulties with the social service authorities. LÄS MER

 2. 2. Den gröna gruvans motstånd - Lokala förståelser av gruvdriftens plats i den skånska åkermarken och i en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Helena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Socialantropologi; Gruvor; Grön tillväxt; Motstånd; Miljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the resistance created towards the prospects of a mine in the agricultural countryside of Skåne, Sweden. A growing discourse in Swedish media emphasizes mineral extraction as a vital part of a green future due to minerals’ importance for promotion of new modes of energy. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av egenvård hos personer med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rebecka Woods; Helena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :guilt; information; knowledge; person-centered care; social support; information; kunskap; personcentrerad vård; skuld; socialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det 225 000 personer som lever med hjärtsvikt. Hjärtsvikt har en stor påverkan i det dagliga livet där personerna upplever socialt utanförskap till följd av livsstilsbegränsningar och fatigue. LÄS MER

 4. 4. DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karolin Eriksson; Helena Wernersson; [2019-05-31]
  Nyckelord :sick leave; occupational therapy; occupational stress; work-life balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER