Sökning: "Helena Fridh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Fridh.

 1. 1. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av kommunal revision - En studie om hur god revisionskvalitet fastställs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Fridh; [2017-06-22]
  Nyckelord :Kvalitet; Kvalitetssäkring; Kommunal revision; Förtroendevald revisor; Yrkesrevisor; Demokrati; Legitimitet;

  Sammanfattning : Den kommunala revisionen fungerar som ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som möjliggör ansvarsutkrävande, och syftar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. För att leva upp till kraven är en grundläggande förutsättning att revisionen är av god kvalitet. LÄS MER