Sökning: "Helena Fritzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Fritzson.

  1. 1. Kvinnors förväntningar på, upplevelser av och reflektioner kring barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e graviditetsveckan

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Phia-Helena Fritzson; Anita Johansson; [2014]
    Nyckelord :sen abort; bemötande; upplevelse; kvinnor; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Nästan hälften av alla kvinnor genomgår abort någon gång under sitt liv. I Sverige utförs cirka 5 % av samtliga aborter efter 12:e graviditetsveckan. Vid en sen abort föder kvinnan fram sitt foster på sjukhus, och en sådan upplevelse kan vara känslig för alla inblandade. LÄS MER