Sökning: "Helena Heinås"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Heinås.

 1. 1. Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD : Ett samspel mellan självkännedom och miljöfaktorer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Helena Heinås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsförmåga; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. LÄS MER

 2. 2. Föräldratidningar somexpertsystem : En diskursanalys av normer runt identitet ochkonsumtion i föräldratidningar våren 2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSamhällsvetenskapliga fakultetenSociologiska institutionen

  Författare :Helena ¨Heinås; [2010]
  Nyckelord :Föräldraskap; postmodern populärkultur; identitet; diskurs; expertsystem; konsumtion;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras föräldraskap och normer runt föräldraskap och hur dessa normer skapas.Uppsatsens syfte är, att med utgångspunkt i Anthony Giddens teori om expertsystem, analyseraföräldratidningar, med fokus på två olika teman gällande information och konsumtion och förklara hurdessa teman i tidningar skapar normer runt identiteten som förälder. LÄS MER