Sökning: "Helena Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Helena Johansson.

 1. 1. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 3. 3. ”Sanningen ska göra er fria” : En kvalitativ studie om prästers möte med häktade och fängslade människor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Priests; prison; spiritual care; professional secrecy; change; Präster; NAV; själavård; tystnadsplikt; förändring;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte häktes/fängelseprästers upplevelse av förändring hos de frihetsberövade, vilka de mötte i sin tjänst på häkten och fängelser. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem präster i Svenska kyrkan. Intervjuerna genomfördes sommaren 2019. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet i svensk glesbygd : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hedström Andersson; Helena Westerlund Johansson; [2019]
  Nyckelord :Patient; glesbygd; upplevelse; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund. Vårdens tillgänglighet i glesbygd skiljer sig från storstäder, både i Sverige och internationellt. Syfte. Att undersöka hur patienter i svensk glesbygd upplever tillgängligheten av hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. "Alla måste med på tåget" : En kvalitativ studie om ansvarigas upplevelser av att arbeta för att minska köttkonsumtionen i kommunalt drivna måltidsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Kristin Edling; Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att minska köttkonsumtionen är ett diskuterat ämne idag. Anledningen är den klimatförändring som just nu sker och kött är det livsmedel som påverkar vår miljö allra mest. LÄS MER