Sökning: "Helena Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Helena Jonsson.

 1. 1. De gör sitt bästa,men det räcker inte. : Personals och vårdnadshavares perspektiv på fritidshemmets inkluderande praktik.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemmets inkluderande praktik; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism; det relationella perspektivet; personal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om personal och vårdnadshavares perspektiv på vilka möjligheter och utmaningar de ser i fritidshemmets inkluderande praktik för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Insamlingen av data har skett genom intervjuer med personal och vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. Blir man motiverad av en mobiltelefon? : Hur påverkar det prestationen att se sin effekt under ett spinningpass?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Jonsson Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :spinning; cykling; motivation; mobiltelefonapp;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om effektmätaren på en indoor cykel kan motivera användaren att öka sin intensitet under ett träningspass. - Producerar cyklisterna en högre medeleffekt under testcyklingen när de ser displayen med effekten som produceras jämfört med när de inte ser displayen? - Hur uppskattar cyklisterna sin motivationsnivå när de ser effektdisplayen jämfört med när de inte ser displayen? Metod: En kvantitativ studie på 20 cyklister i blandade åldrar och med olika träningsbakgrund, fick cykla 4 min uppvärmning och därefter göra ett max test på 5 min. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 4. 4. Food supply in rural Ethiopia : food security in former agroforestry homegardens in Wondo Genet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/School for Forest Management

  Författare :Helena Jonsson; [2018]
  Nyckelord :agriculture; forestry; Africa;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to get an insight in how food security for individual farming households will change depending on their choice of production. Furthermore, to study how the food supply in the local market has changed due to the transition of farming practices in surrounding farms. LÄS MER

 5. 5. Patientens skattning av postoperativ smärta efter genomförd total knäartroplastik

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Ekros; Helena Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Total knäartroplastik; smärta; anestesisjuksköterska; omvårdnad; kvantitativ; smärtskattning och smärtlindring.; Total knee arthroplasty; pain; nurse anesthetists; nursing care; quantitative; pain measurement and pain relief.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbas av knäledsartros där inte medicinsk behandling fungerat blir aktuella för total knäartroplastik (TKA). Under en persons livstid är risken att få knäledsartros 40-45%. TKA förknippas med måttlig till svår smärta efter det kirurgiska ingreppet. LÄS MER