Sökning: "Helena Käck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Käck.

  1. 1. Yrkesrollens betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Helena Käck; Sanna Viero; [2006]
    Nyckelord :yrkesroll; flexibilitet; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet; etablering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa tidigare studenters yrkesrolls betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. Vi har använt oss av tio intervjuer med tidigare studenter, som har läst på Beteendevetenskapliga programmet och på Programmet för Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering. LÄS MER