Sökning: "Helena Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Helena Kraft.

 1. 1. Vad är teknik? : En forskningsöversikt om lärares förhållningssätt till teknikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Fransson Dahlén; Ellinor Rantanen; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; tekniklärare; förhållningssätt; grundskola;

  Sammanfattning : Kunskap i och kunskap om teknik är nödvändigt för en fortsatt utveckling av samhället. Sommaren 2018 trädde den nya läroplanen i kraft och eleverna i lågstadiet tillägnas totalt 47 timmars undervisning i teknikämnet. LÄS MER

 2. 2. En komplex redovisning En kvalitativ innehållsanalys om effekterna av EUdirektivet 2014/95/EU på hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Johansen; Helena Kerekes; [2018-09-18]
  Nyckelord :EU-direktiv 2014 95 EU; hållbar utveckling; hållbarhetsrapport; jämförbarhet; hållbarhetsriktlinjer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Samhället ställer krav på att företag ska ansvara för sinaverksamheters konsekvenser och hållbarhetsrapporter upprättas för att tillgodoseintressenters behov av företags icke-finansiella information. Hösten 2014 publiceradeEuropeiska unionen direktivet 2014/95/EU avseende hållbarhetsrapportering som träddei kraft räkenskapsåret 2017. LÄS MER

 3. 3. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla : En kvalitativ studie rörande den skoldebatt som fördes inom arbetarrörelsen i Sverige på 1940-talet angående en enhetlig skola

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Hellmark; [2017]
  Nyckelord :Skola; Arbetarrörelsen; Grundskolereformen 1962; Enhetlig skola;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur arbetarrörelsen[1] argumenterar för införandet av en ny grundskolereform som trädde i kraft 1962. Reformen innebar införandet av en gemensam grundskola för alla barn oavsett social och ekonomisk bakgrund. Källmaterialet består av artiklar publicerade i tidskrifterna Tiden och Fackföreningsrörelsen. LÄS MER

 5. 5. Effekten av presumtionshyror, en studie av Malmös bostadsmarknad 2004-2014

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Jonsson; [2015]
  Nyckelord :bostadsmarknad; Malmö; presumtionshyror; hyresreglering;

  Sammanfattning : Författare: Linda Jonsson Handledare: Helena Bohman Syfte: En lagförändring trädde i kraft år 2006 där möjlighet till presumtionshyror för nyproduktion infördes. Uppsatsens syfte är att se om och hur det har gett effekt på Malmös bostadsmarknad. LÄS MER