Sökning: "Helena Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Helena Lärare.

 1. 1. Speciallärares tankar om att motivera elever till läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Olsson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; lärande; läsinlärning; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några speciallärare talar om arbetet med att motivera elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. LÄS MER

 2. 2. Upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever : Vilken betydelse har lärarnas kompetens?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helena Andersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; språk;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka betydelsen av lärares kompetens angående läs- och skrivinlärning och vilken roll det spelar för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever. I min kvalitativa studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där alla informanter fått samma basfrågor. LÄS MER

 3. 3. Att inte passa in i skolans system : Fem livsberättelser om skolfrånvaro.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helena Björklund; Jängnemyr Maria; [2020]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; hemmasittare; livsberättelser; psykisk ohälsa; samverkan; skolfrånvaro; systemteori; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad skolfrånvaro kan bero på samt vilka faktorer som hade främjat skolnärvaro hos respondenterna som deltagit i föreliggande studie. Studien använde sig av livsberättelse som metod, där fem tidigare hemmasittare i åldern 17-29 år  berättade om sina erfarenheter och upplevelser kring skolfrånvaro samt vad de ansåg hade kunnat hjälpa dem att fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 4. 4. Relationer i undervisningen- sex gymnasielärares uppfattning om relationer till elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sex gymnasielärares uppfattning om och arbete med, relationer till elever och hur de sex lärarnas uppfattning och relationsarbete förhöll sig till relevant forskning om lärares relationsarbete. Syftet var också att tolka kvaliteten på lärarnas egenrapporterade uppfattning om relationsarbetet utifrån Aspelins teori, där kvaliteten antingen kan tolkas som en första nivå/relationellt tillvägagångssätt eller tolkas som en andra nivå/relationellt förhållningssätt, Skolverket (2017) och Aspelin (2013). LÄS MER

 5. 5. Att utforma en meningsfull studiesituation för vuxna i behov av specialpedagogiska insatser : En studie om hur speciallärare, specialpedagoger och lärare beskriver arbetet vid Komvux och Lärvux

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Hedman; Anette Ström; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; relationellt- och kategoriskt perspektiv; specialpedagogik; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad specialpedagogisk kompetens innebär för speciallärare, specialpedagoger och lärare verksamma inom Komvux och Lärvux, samt hur utbildningen organiseras och genomförs för att göra studiesituationen tillgänglig för elever i behov av specialpedagogiska insatser. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer tillämpades som datainsamlingsmetod. LÄS MER