Sökning: "Helena Lans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Lans.

  1. 1. Utbildningar i Ekonomistyrning

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Helena Lans; Sara Karlsson; [2007-02-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Controllerns arbete har förändrats. Controllerns uppgift har gått från att levereraredovisningsinformation till att i dag ha en alltmer deltagande och central roll på ledningsnivå.Controllern bör i dag ses som en naturlig del i företagets strategiska beslutsfattande. LÄS MER