Sökning: "Helena Linde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Linde.

  1. 1. Att fostras i Sverige och Tanzania : en komparativ studie om värderingar och ideal i skolan

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Helena Linde; [2006]
    Nyckelord :Tanzania; fostran; ;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka vilka samhällsmedborgare skolan i Sverige respektive Tanzania strävar mot att fostra eleverna till. Frågeställningarna var följande: Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas styrdokument? Vilken är lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet? Vad ska eleverna fostras till i idrottsämnet? Metod Två typer av undersökningsmetod har använts, dels en textundersökning av de aktuella styrdokumenten i vardera land, dels intervjuer av verksamma lärare. LÄS MER