Sökning: "Helena Markac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Markac.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Helena Markac; Oana Maris; [2023]
    Nyckelord :Etiska dilemman; Etiska utmaningar; Kvalitativ; Morlaisk identitet; Moralisk stress; Palliativ vård; Sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. LÄS MER