Sökning: "Helena Martell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Martell.

  1. 1. Avkodnings- och kodningsförmåga i årskurs 6 - en normering av LäSt

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Helena Martell; Per Hjertstrand; [2011]
    Nyckelord :Kodning; Avkodning; Normering; LäSt; Läs- och skrivutveckling; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Avkodning och kodning, de tekniska komponenterna i läsning och skrivning, är något som alla barn måste lära sig i de tidiga skolåren för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och utveckla sin läsförståelse och sitt skrivande. Forskning har visat att det är viktigt att de tekniska förmågorna blir automatiserade så att barnets fokus kan flyttas från teknik till innehåll. LÄS MER