Sökning: "Helena Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Helena Olsson.

 1. 1. Speciallärares tankar om att motivera elever till läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Olsson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; lärande; läsinlärning; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några speciallärare talar om arbetet med att motivera elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med barns inflytande vid lunchsituationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Mellberg; Sara Olsson; [2020]
  Nyckelord :inflytande;

  Sammanfattning : För att barn ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande är det viktigt, och nödvändigt, att pedagogerna arbetar med barns inflytande. Utifrån den sociokulturella teorin lär barn både av varandra men också av de vuxna. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas positiva platsambassadörer av invånare? : En dynamisk modell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helena Green; Jessica Olsson; [2020]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; platsambassadörsskap; Word-of-Mouth; platsvarumärke;

  Sammanfattning : Abstract         Title: How to create positive place ambassadors?   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration   Authors: Helena Green & Jessica Olsson   Supervisor: Jonas Molin & Lars-Johan Åge   Examiner:  Maria Fregidou-Malama   Date: May 2020   Aim: The aim of the study is to understand and investigate how residents can become positive place ambassadors for their place of residence. This by researching which factors that can contribute to developing positive ambassadorship of residents in a city and how the interaction between these factors relates and connects. LÄS MER

 4. 4. Att ta pulsen på måendet : En kvalitativ studie av frekvent förekommande medarbetarundersökningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2019]
  Nyckelord :pulse survey; employee survey; employee engagement survey; job satisfaction; em-ployee satisfaction; workplace well-being; commitment; organizational misbehaviour; loyalty; power; self organization; collective work; medarbetarundersökning; mående; pulsade medarbetar¬undersökningar; nöjdhet; makt; organisatorisk olydnad; lojalitet; självorganisation; arbetarkollektiv; idealtyp;

  Sammanfattning : På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och mående. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar­undersökningar. LÄS MER

 5. 5. Making wood durable. A sustainable approachwith linseed oil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Helena Olsson; [2019]
  Nyckelord :Linseed oil; Wood preservation; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Time-resolved oxidation study; Linolja; Bevarande träbehandling; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Oxidationstidsstudie;

  Sammanfattning : Linseed oil has been and is used for vast number of applications, such as in food and paint industry, and wood preservation. It is a good environmental choice, as it originates from renewable sources. Linseed oil is mainly a mixture of triglyceride of fatty acids, both saturated and mono- or polyunsaturated, which allows the oil to oxidize. LÄS MER