Sökning: "Helena Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Helena Olsson.

 1. 1. Speciallärares tankar om att motivera elever till läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Olsson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; lärande; läsinlärning; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några speciallärare talar om arbetet med att motivera elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med barns inflytande vid lunchsituationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Mellberg; Sara Olsson; [2020]
  Nyckelord :inflytande;

  Sammanfattning : För att barn ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande är det viktigt, och nödvändigt, att pedagogerna arbetar med barns inflytande. Utifrån den sociokulturella teorin lär barn både av varandra men också av de vuxna. LÄS MER

 3. 3. Att ta pulsen på måendet : En kvalitativ studie av frekvent förekommande medarbetarundersökningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2019]
  Nyckelord :pulse survey; employee survey; employee engagement survey; job satisfaction; em-ployee satisfaction; workplace well-being; commitment; organizational misbehaviour; loyalty; power; self organization; collective work; medarbetarundersökning; mående; pulsade medarbetar¬undersökningar; nöjdhet; makt; organisatorisk olydnad; lojalitet; självorganisation; arbetarkollektiv; idealtyp;

  Sammanfattning : På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och mående. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar­undersökningar. LÄS MER

 4. 4. Making wood durable. A sustainable approachwith linseed oil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Helena Olsson; [2019]
  Nyckelord :Linseed oil; Wood preservation; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Time-resolved oxidation study; Linolja; Bevarande träbehandling; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Oxidationstidsstudie;

  Sammanfattning : Linseed oil has been and is used for vast number of applications, such as in food and paint industry, and wood preservation. It is a good environmental choice, as it originates from renewable sources. Linseed oil is mainly a mixture of triglyceride of fatty acids, both saturated and mono- or polyunsaturated, which allows the oil to oxidize. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Klaar; Linus Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pain assessment; Registered nurses; Communication; Care; Emergency department; Smärtbedömning; Sjuksköterskor; Kommunikation; Omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. LÄS MER