Sökning: "Helena Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Helena Palm.

 1. 1. Ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Benjamin Palm; Helena Lisborg; [2019]
  Nyckelord :Language barrier; Ambulance care; Perceptions; Phenomenography; Communication; Care; Prehospital Emergency Care; Språkbarriär; Ambulanssjukvård; Uppfattningar; Fenomenografi; Kommunikation; Omvårdnad; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ambulanssjukvård är ett område som blir allt mer avancerat. Prehospital akutsjukvård karakteriseras av snabb bedömning, beslutsfattande och utvärdering i både säkra och osäkra miljöer. Ett korrekt omhändertagandeav patientenförutsätter en fungerande kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Brukarstyrd inläggning : Personalens upplevelsr inför implementeringen av ett nytt arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Helena Isaksson; Marie Palm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rutinsituationer: en plats för matematiskt lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Holmgren; Helena Palm; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; matematik; pedagoger; rutinsituationer; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för hur pedagoger förhåller sig till matematiken i rutinsituationer. Rutinsituationerna vi valt är: blöjbyten/toalett, påklädning/avklädning, samt måltider. Vi har undersökt och observerat vilka möjligheter det finns för matematiken i de valda rummen. LÄS MER

 4. 4. Hur kollegialt lärande kan vara till grund för framgångsrik skolutveckling : En studie om pedagogers uppfattningar om kollegialt lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Palm Höijer; [2016]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; motivation; professionellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The future of landfills - leaching and degradation tests on waste from Fläskebo landfill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Helena Palm; [2010]
  Nyckelord :percolation test; waste; degradation test; Fläskebo; landfill; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : EU har utfärdat ny lagstiftning angående deponering av avfall. Konsekvenserna av denna nya lagstiftning är att sammansättningen på avfallet som deponeras kommer att ändras drastiskt och det kommer även de kemiska och fysiska förhållandena i deponin. Fråga är hur detta kommer att påverka utsläppen från deponin. LÄS MER