Sökning: "Helena Persson Lannér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Persson Lannér.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 2. 2. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tobias Pravitz; Helena Persson Lanner; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; aktivitet; skolgård; barn;

  Sammanfattning : I skolan är rasten ett sätt att bryta den styrda, obligatoriska verksamhet som försiggår inne i klassrummen. Barnen, som i vår studie är mellan nio och tolv år, får då möjlighet att fritt bestämma vad de ska göra under en begränsad tid, inom ett begränsat område. LÄS MER