Sökning: "Helena Preinitz Gärdinge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Preinitz Gärdinge.

  1. 1. Parvård – ett självklart arbetssätt?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Clara Bergstedt; Helena Preinitz Gärdinge; [2019-08-01]
    Nyckelord :Primary nursing; parvård; nursing care delivery model; patient safety; work environment; interprofessional collaboration;

    Sammanfattning : Valet av arbetsmodell på en vårdavdelning har betydelse för arbetsmiljön, vårdkvaliteten och samarbetet mellan vårdpersonalen. Modellen primary nursing innebär att en sjuksköterska och undersköterska har gemensamt helhetsansvar för en grupp patienter och deras totala omvårdnad. LÄS MER