Sökning: "Helena Stenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Stenbäck.

  1. 1. Specialpedagogik inom den allmänpedagogiska kompetensförmedlingen vid Malmö högskola

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :André Lundin; Helena Blom; Ellinor Stenbäck; [2010]
    Nyckelord :Allmänpedagogisk kompetens; Barn i behov av särskilt stöd; En skola för alla; Specialpedagogik; Teori praktik;

    Sammanfattning : Vi valde att belysa hur förmedlingen av specialpedagogisk kunskap fungerar praktiskt vid Malmö högskola (MAH) utifrån lärarutbildningens ideologiska samt teoretiska perspektiv. För att kunna genomföra detta valde vi att arbeta utifrån skollag samt styrdokument. LÄS MER