Sökning: "Helena Sunning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Sunning.

  1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Helena Sunning; [2019]
    Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

    Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER