Sökning: "Helena Thorp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Thorp.

  1. 1. Pedagogers uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo handledning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Ingvor Carlsson; Helena Thorp; [2013]
    Nyckelord :Marte Meo; interaction; supervising; children with special needs; developing support; Marte Meo; samspel; handledning; barn i behov av särskilt stöd; utvecklingsstödjande dialog;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och deltagandet i Marte Meo handledning. Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer med ett antal pedagoger i förskola och skola. LÄS MER