Sökning: "Helena Wernersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Wernersson.

  1. 1. DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Karolin Eriksson; Helena Wernersson; [2019-05-31]
    Nyckelord :sick leave; occupational therapy; occupational stress; work-life balance;

    Sammanfattning : Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid. LÄS MER