Sökning: "Helene Edhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Edhammar.

  1. 1. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
    Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

    Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER