Sökning: "Helene Fransson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Helene Fransson.

 1. 1. FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Fransson; [2021-09-24]
  Nyckelord :litteraturöversikt; full service community school; anställningsbarhet; Skola som arena; samverkan; marknadsorientering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. LÄS MER

 2. 2. Utbrändhet ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helene Fransson; Annelie Alvarsson; Bhavna Vekariya; [2018]
  Nyckelord :Literature review; Patient safety; Nurses; Burnout; Litteraturöversikt; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Utbrändhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En förnimmelse till sinnesstimulerande platsmarknadsföring : En fallstudie av varumärket Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Helene Fransson Valtersson; Hanna Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Platsvarumärke; Småland; Sinnesstimuli; Emotionell påverkan; Sinnesmarknadsföring; Destination;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur varumärket Småland kan placera sig i potentiella besökares hjärta och hjärna. Därtill önskar vi identifiera och analysera medvetna såväl som omedvetna sinnesstimuli hos varumärket Småland som är möjliga att appliceras i dess platsmarknadsföring. LÄS MER

 4. 4. De främmande språkens plats i skolan : En jämförelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Heléne Fransson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks vilka likheter och skillnader som finns mellan Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges skolsystem avseende främmande språk och dess plats och funktion i skolsystemet. Undersökningen handlar om likheter och skillnader inom fyra områden: hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på vilken skolnivå som språkstudierna påbörjas samt vilka yttre styrmedel som används för att främja språkstudier. LÄS MER

 5. 5. Grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation som ett verktyg för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Carina Fransson; Helene Ottosson; [2009]
  Nyckelord :AKK; barns språkutveckling; bilder; kommunikation;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt betydelsen av Grafisk AKK som verktyg för lärande.Syftet med våra kvalitativa intervjuer var att undersöka pedagogers olika arbetssätt, deras kunskap och användning av AKK. Vi ville också undersöka om barnen kunde återberätta en saga. Barn i en förskola och en förskoleklass fick lyssna på en saga. LÄS MER