Sökning: "Helene Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Helene Johansson.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 2. 2. Social men... : - En kvalitativ studie om hur förskolepersonal resonerar kring barn som inte leker med andra barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Heléne Appelqvist; Camilla Johansson; [2018]
  Nyckelord :förskolepersonal; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; tolkningsrepertoar; retorik; funktion; effekt; lek; förskola; barn; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn. Forskningsläget på ämnet barn som inte leker med andra barn är tvetydig och det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns utveckling av den sociala kompetensen. LÄS MER

 3. 3. Tablettdelning – Delningsmetoder och information om tablettdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helene Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tablettdelning; delningsmetoder; upplevda problem; information; förvaring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare studier delas ungefär 10 % av alla läkemedel i tablettform enligt ordination från läkaren. Många som använder läkemedel är äldre och upplever tablettdelningen som ett problem. Delningsmetoden, tablettens egenskaper och utformning kan påverka hur bra resultatet av delningen blir. LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogers och rektorers definition av meningsfull fritid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Heléne Johansson; Alexander Tullgren; [2016]
  Nyckelord :fritidshem; fritidspedagog; meningsfull fritid; rektor;

  Sammanfattning : Meningsfull fritid förekommer som begrepp i skollagen för att definiera fritidshemsverksamheternas arbete, men samtidigt är det något som vi inte tycker lyfts fram tillräckligt mycket ute i verksamheterna och i utbildningen. Syftet med denna studie har varit att uppmärksamma den meningsfulla fritiden på fritidshem ur ett vuxenperspektiv, med utgångspunkt i fritidspedagogers och rektorers synsätt på begreppet. LÄS MER

 5. 5. Bön och ecklesialitet   : Kyrkans förbön i Den svenska kyrkohandboken 1942 och 1986 – speglad i 1900-talets folkkyrkosyner.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Heléne Johansson; [2015]
  Nyckelord :Bön; ecklesiologi; folkkyrka;

  Sammanfattning : .... LÄS MER