Sökning: "Helene Stål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Stål.

  1. 1. Trygghet och studiero

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Ingela Friborg; Helene Stål; [2020-08-10]
    Nyckelord :sociografisk inventering; trygghet och studiero; kvalitativ intervjustudie; specialpedagogers perspektiv;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om specialpedagogers arbete med elevers trygghet och studiero genom sociografisk inventering. Vi har arbetat utifrån följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter har specialpedagoger av arbete med sociografisk inventering?• Vilka upplevelser har specialpedagoger av att genomföra sociografiskinventering?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ielevers skolvardag?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ideras arbete med att motverka kränkande handlingar?Teori: Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER