Sökning: "Helga Söderström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helga Söderström.

  1. 1. Adekvat skyddsnivå vid dataöverföring till USA enligt artikel 45 GDPR

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Helga Söderström; [2020]
    Nyckelord :EU-rätt; adekvat skyddsnivå; dataskydd; tredjeland; tredjelandsöverföring; Schrems; GDPR; Law and Political Science;

    Sammanfattning : År 2018 införlivades Europeiska Unionens dataskyddsförordning i svensk rätt och dataskydd som ämne fick en allt större uppmärksamhet i media och i debatt. Dataskyddets framväxt började dock tidigare än så och är en viktig fråga för både enskild individ som för stat och företag. LÄS MER